Obchodní podmínky

Pro prodej informačních produktů a služeb

Obsah:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel

Bc. Monika Nisznanská
Pražská 366/6, 268 01 Hořovice
IČ: 86765159
Tel.: +420 735 073 660
E-mail: [email protected]
Fakturační údaje: Monika Nisznanská, Pražská 366/6, 268 01 Hořovice,
IČ: 86765159

kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále také pořadatele) a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.monikanisznanska.cz.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena je uvedeno na webových stránkách prodávajícího www.monikanisznanska.cz. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním závazné objednávky zákazníkem prostřednictvím objednávkových formulářů na výše uvedené webové stránce. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.5. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt / službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt / službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt / službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.6. Vlastnické právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.7. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů a služeb je uvedena na webových stránkách prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající zákazníkovi vystaví v souvislosti s platbami prováděnými na základě smlouvy daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.3. Cenu produktu/služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník bezhotovostně způsobem zvoleným v prodejním formuláři.

3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou

 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

 3. bankovním převodem na základě faktury

3.5. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt / službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu / služby.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů a programů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně Poskytování digitálního obsahu se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2389a až § 2389u Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.). 

5.2. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje platit za to odměnu. 

5.3. Digitální obsah (e-book, online kurz) bude zákazníkovi zpřístupněn do 3 dnů od přijetí platby. V případě hromadně konaného online kurzu s konkrétně stanoveným datem počátku, bude přístup ke kurzu vytvořen nejpozději v tento den.

5.4. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje.

5.5. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel může uživateli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupní.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Produkty, které prodávající prodává (online produkty a programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. UŽIVATELSKÉ RECENZE

7.1. Uživatelské recenze zveřejněné na webových stránkách, sociálních sítích nebo v e-mailové komunikaci jsou ověřené a pochází přímo od spotřebitelů, kteří zboží nebo služby zakoupili.

7.2. Spotřebitelé zasílají svou recenzi na e-mail Prodávající nebo vyplněním webového formuláře sloužícího pro tento účel, do kterého kromě samotné recenze uvádějí i své údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa), případně přikládají svou fotografii.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupit od smlouvy lze bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

8.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení ve výše uvedené lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou odesláním na e-mail: [email protected], písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu.
 • Kupující nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje od kupní smlouvy. Kupující může pro tyto účely využít formulář (ke stažení zde); není to však jeho povinností.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
 • Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.

8.3. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Kupující nemůže z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

8.4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

9. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

9.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však jednoho měsíce od převzetí zboží.

9.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese [email protected] . Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

9.5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena a kupující o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí uvedené lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.6. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou kupujícímu vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při jejich aplikaci v praxi.

10. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

10.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou e-mailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený produkt či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

10.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na [email protected] s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

10.3. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši e-mailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1. Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou námi zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi je čistě ve vaší zodpovědnosti.

11.2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom vás rádi upozornili, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně ve vaší zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. 

11.3. Rádi bychom vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY A SLUŽBY

a) SEMINÁŘE

 • Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webové stránky vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 3 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo e-mailové  domluvě.

 • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři.

 • Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazení zálohy.

 • Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

 • Cena semináře je  uvedena na vybrané webové stránce prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

 • Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

 • Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle uvedené splatnosti, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi na vyžádání daňový doklad.

 • Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníkovi cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100 % z ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům jeho seminářů.

 • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

 • Rádi bychom vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

 • V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

 • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

 • Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.

Storno podmínky

 • Záloha na všechny semináře poskytovatele je nevratná. Slouží jako rezervační poplatek.

 • Žádost o zrušení účasti /odhlášení zašlete e-mailem na adresu [email protected]. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše celé jméno, e-mail a případně telefonní číslo pro doladění podrobností.

 • Při zrušení účasti více jak 2 týdny před začátkem semináře je možné zálohu v plné výši převést na některý z dalších plánovaných seminářů poskytovatele nebo použít na koupi jiného produktu z jeho nabídky. V takovém případě je nutné zúčastnit se náhradního semináře v horizontu 3 měsíců od konání toho semináře, ze kterého se účastník odhlásil.

 • Účastník může za sebe také poslat náhradníka, kterého si sám najde. Ten pak přebírá veškerá práva a povinnosti s tím spojené.

 • V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 2 týdny před začátkem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené částky náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek, pokrytí ušlých nákladů apod.).

 • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

 b) Online KONZULTACE a  osobní TERAPIE

 • Prodávající poskytuje odborné konzultace a terapie v uvedeném rozsahu dle zákazníkem vybrané služby na svých webových stránkách.

 • Online konzultace probíhají buď přes internetové komunikační nástroje (Zoom, Skype, Whatsapp)

 • Osobní terapie probíhají na předem dohodnutém místě.

 • Částku za konzultaci nebo terapii zákazník hradí až po proběhlé konzultaci není-li uvedeno jinak. Úhrada probíhá buď bezhotovostně převodem na uvedený bankovní účet nebo v hotovosti po proběhlé osobní terapii.

 • Zákazník je srozuměn s tím, že pro využití možnosti konzultace přes internetové komunikační nástroje je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita a tím může být snížena i úroveň konzultace.

 • Za snížení kvality nabízené služby z důvodu nefunkčnosti softvérového řešení na straně zákazníka prodávající nenese žádnou zodpovědnost.

 • V případě, že účastník konzultace v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením konzultace informovat prodávajícího o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby.

Storno podmínky

 • Zrušení domluveného termínu ze strany zákazníka je třeba oznámit telefoniky nebo emailem alespoň 48 h předem.
 • Pokud se tak nestane, při zrušení v rozmezí 48 h až 24 h se platí stornopoplatek 500 Kč.
 • V případě, že termín zrušíte míň jak 24 h předem, je třeba zaplatit terapii v plné výši.
 • Ve všech uvedených případech Vám bude zaslána faktura.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.3.

13.2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající. Stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese [email protected]. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

13.3.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4.Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

13.5.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.6. Veškerá vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu.

13.7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2023.

13.8. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkuji vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Doufám, že jejich ustanovení předejdou případným nedorozuměním a pomohou všechny vzniklé záležitosti vyřešit ke spokojenosti obou zúčastněných stran!